Pengenalan


Blog Kursus Tamadun Islam ini merupakan satu kaedah pengajaran dan pembelajaran secara atas talian selain kaedah sedia ada iaitu penyampaian di dalam kelas. Diharap dengan adanya blog ini dapat memudahkan para pelajar dan sesiapa sahaja mendapatkan maklumat berkaitan Kursus Tamadun Islam di politeknik.

Objektif Am Kursus Tamadun Islam

Di akhir modul ini, para pelajar akan dapat :-

  • Mengetahui dan memahami konsep Tamadun Islam yang sebenar.
  • Mengetahui dan memahami tentang konsep serta prinsip hidup berlandaskan Tamadun Islam.
  • Menyedari dan memahami bahawa Tamadun Islam telah berjaya memberi sumbangan besar terhadap tamadun manusia.
  • Menyedari dan prihatin terhadap isu-isu semasa dan penyelesaiannya berdasarkan Tamadun Islam.

Topik Dan Sub Topik


1. PENGENALAN TAMADUN


Sub-topik
1.1 Pengertian tamadun mengikut sarjana barat dan Islam.
1.2 Sumber Tamadun Islam
1.2.1 Sumber Asas
1.2.1.1 Al-Quran
1.2.1.2 Al-Hadis
1.2.2 Sumber Tambahan
1.2.2.1 Akal pemikiran manusia
1.2.2.2 Pengalaman
1.2.2.3 Tamadun–tamadun lain
1.3 Matlamat Tamadun Islam
1.3.1 Hub. Manusia dengan Allah, sesama manusia dan alam.
1.4 Dasar-dasar Tamadun Islam
1.4.1 Keselamatan nyawa
1.4.2 Keselamatan akal fikiran
1.4.3 Keselamatan maruah
1.4.4 Keselamatn harta benda
1.4.5 Keselamatan hak dan kebebasan

2. MANUSIA DAN MASYARAKAT

Sub-topik
2.1 Kejadian manusia mengikut pandangan Islam dan sains.
2.2 Fitrah manusia.
2.3 Manusia sebagai Khalifah Allah
2.4 Konsep kejiranan dalam Islam.

3. AKHLAK

Sub-topik
3.1 Pengertian dan Kepentingan
3.2 Perbezaaan antara akhlak,moral dan etika.
3.3 Konsep baik dan buruk
3.4 Sistem-sistem nilai:
3.4.1 Haram
3.4.2 Harus
3.4.3 Makruh
3.4.4 Sunat
3.4.5 Wajib
3.5 Matlamat akhlak:
3.5.1 Mencari keredhaan Allah
3.5.2 Hubungan baik dengan manusia
3.5.3 Hubungan baik dengan alam
3.5.4 Hubungan baik dengan diri sendiri.

4. EKONOMI

Sub-topik
4.1 Pengertian Ekonomi Islam dan konvensional.
4.2 Ciri-ciri ekonomi Islam dan konvensional.
4.3 Konsep hak dan pemilikan harta.
4.4 Buruh (pekerja)
4.5 Fungsi zakat dalam pembangunan ekonomi.
4.6 Riba dan implikasinya.
4.7 Institusi Kewangan Islam
4.7.1 Baitul Mal
4.7.2 Tabung Haji
4.7.3 Bank Islam
4.7.4 Insuran Islam (Takaful)
4.7.5 Pajak Gadai Islam (Ar-Rahnu)
4.7.6 Pusat Pungutan Zakat (PPZ)

5. ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN

Sub-topik
5.1 Konsep ilmu di dalam Islam
5.1.1 Pengenalan dan pengertian
5.1.2 Matlamat ilmu dalam Islam.
5.1.3 Kedudukan ilmu dan ilmuan.
5.1.4 Pembahagian ilmu
5.1.5 Kesepaduan ilmu
5.1.6 Sumber ilmu

6. SUMBANGAN ISLAM DALAM BIDANG ILMU

Sub-topik
6.1 Sains Tabii
6.1.1 Kimia
6.1.2 Biologi
6.1.3 Fizik
6.2 Sains Gunaan
6.2.1 Perubatan
6.2.2 Botani
6.2.3 Matematik
6.2.3.1 Sistem Nombor
6.2.3.2 Algebra
6.2.3.3 Trigonometri
6.2.3.4 Arithmatik
6.2.3.5 Geometri dan Kaedah Duduksi
6.2.3.6 Geometri Analisis
6.2.4 Astronomi
6.2.5 Geografi dan Pelayaran
6.2.6 Kejuruteraan
6.2.6.1 Binaan
6.2.6.2 Bangunan
6.2.6.3 Kapal
6.2.6.4 Pengairan
6.2.6.5 Mekanikal
6.2.6.6 Perkilangan
6.2.7 Kesenian
6.2.7.1 Binaan
6.2.7.2 Tembikar
6.2.7.3 Khat
6.2.7.4 Sulaman
6.2.7.5 Ukiran/Tulisan
6.2.7.6 Suara

6.3 Sumbangan Tamadun Islam terhadap perkembangan tamadun barat.
6.4 Sumbangan Islam dalam Bidang Pendidikan.
6.4.1 Pengenalan
6.4.2 Definisi pendidikan dalam Islam
6.4.3 Falsafah dan matlamat pendidikan Islam.
6.4.4 Peringkat Pendidikan dalam Islam.

7. POLITIK DAN KENEGARAAN ISLAM.

Sub-topik
7.1 Pengenalan
7.1.1 Penertian politik dan negara Islam
7.1.2 Tujuan bernegara
7.1.3 Dasar-dasar Negara Islam
7.1.4 Ciri-ciri Negara Islam dan isu-isu berkaitan.
7.2 Syura
7.2.1 Konsep Syura
7.2.2 Majlis dan Keanggotaannya
7.2.3 Perbezaan antara syura dan demokrasi.
7.3 Perlembagaan Madinah
7.3.1 Perlembagaan Madinah asas kepada perlembagaan moden
7.3.2 Intisari Perlembagaan Madinah
7.3.3 Jabatan Pentadbiran (Dawawin)
7.3.4 Kedudukan bukan Islam dalam negara Islam
7.4 Islam Dalam Perlembagaan Malaysia
7.4.1 Pengenalan
7.4.2 Sistem pentadbiran Islam di Malaysia:
7.4.2.1 Majlis Raja-raja
7.4.2.2 Majlis Agama Islam
7.4.2.3 Jabatan Agama Islam
7.4.2.4 Mahkamah Syariah


8. PEMIKIRAN ISLAM DAN ISU-ISU SEMASA.

Sub-topik
8.1 Konsep keadilan
8.2 Konsep kecemerlangan
8.3 Keruntuhan institusi keluarga
8.4 Rasuah
8.5 Alam sekitar
8.6 Dadah
8.7 Aids

Powered by:
Free Blog Templates